Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie

Petycje

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Podstawa prawna petycji

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) - art. 63
 2. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r poz. 870 z późn. zm)

Nadawca petycji - podmiot wnoszący petycję
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie:

 1. publicznym,
 2. podmiotu wnoszącego petycję,
 3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Adresat petycji – podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji

 1. Rada Powiatu w Chełmie,
 2. Starosta Chełmski.

Zgodnie z zapisem § 32 Statutu Powiatu Chełmskiego wprowadzonego Uchwałą Nr XXXII/284/2018 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 15 października 2018r. Rada powiatu rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.

Komisja rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego a petycje zgodnie z przepisami ustawy o petycjach. Skargi, wnioski i petycje przyjmowane są przez Przewodniczącego Rady, który nadaje im bieg. Skargi, wnioski i petycje podlegające rozpatrzeniu przez radę są rejestrowane w rejestrze skarg, wniosków i petycji prowadzonym przez Biuro Samorządowe. Przewodniczący Rady przekazuje skargę, wniosek lub petycję komisji celem opracowania propozycji sposobu ich rozpatrzenia (załatwienia). Przewodniczący Rady czuwa nad terminowością rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, w tym zawiadamia wnoszących je o każdym przypadku niezałatwienia ich w terminie przewidzianym właściwymi przepisami prawa, po podjęciu przez radę uchwały o wyznaczeniu nowego terminu ich załatwienia.

Komisja skarg, wniosków i petycji jest obowiązana do wszechstronnego wyjaśnienia zarzutów podnoszonych w skardze, wniosku lub petycji oraz przygotowania projektu uchwały rady wraz z uzasadnieniem. Komisja jest uprawniona do zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna) w przypadkach przewidzianych przepisami o petycjach.

 

Forma składania petycji
Petycję można złożyć w formie:

 1. pisemnej, petycja składana pisemnie musi być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez e-puap lub e-mail), petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycje można składać:

 1. wysłać na adres: sekretariat@powiatchelmski.pl,
 2. wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Starostwo Powiatowe w Chełmie
  Plac Niepodległości 1
  22-100 Chełm
 3. złożyć bezpośrednio w Punkcie Kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Chełmie Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm I piętro, Pokój Nr 127, 
 4. złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.

 

Co powinna zawierać petycja

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 3. oznaczenie adresata petycji,
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

W wypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego petycja musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Petycję taką można wnieść wyłącznie za zgodą podmiotu trzeciego, złożoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (BIP Starostwa Powiatowego w Chełmie) swojego imienia i nazwiska / nazwy lub imienia i nazwiska / nazwy reprezentowanego podmiotu / podmiotów.

Podmiot, w którego interesie petycja jest składana, może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (BIP Starostwa Powiatowego w Chełmie) swojego imienia i nazwiska albo nazwy.


Rozpatrywanie petycji

Petycja po jej złożeniu jest oceniana pod kątem formalnym i prawnym. Jeśli spełni warunki określone w ustawie, zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie 3 miesięcy, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.

Podmiot wnoszący petycję jest zawiadamiany o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot rozpatrujący petycję może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. W takim przypadku podmiot rozpatrujący petycję niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

Petycja wielokrotna

Ustawa o petycjach przewiduje instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu tego okresu.
Sposób załatwienia petycji wielokrotnej jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie.

Opłaty
Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Tryb odwoławczy
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Publikacja petycji
Na stronie BIP zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
Informacja ta jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Zamieszczanie informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział