Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie

Starosta

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Piotr Deniszczuk Starosta 0 5
Imię i nazwisko
Stanowisko
Starosta
Obowiązki

1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy:

1) organizowanie pracy Starostwa;
2) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
3) upoważnianie wicestarosty, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
4) realizacja polityki personalnej w Starostwie;
5) wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży;
6) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu, a także niniejszego regulaminu;
7) kierowanie Biurem Starosty.

2. Starosta kieruje Starostwem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.
3. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Wicestarosty;
2) Skarbnika Powiatu;
3) Sekretarza Powiatu;
4) Biura Starosty;
5) Wydziału Promocji i Rozwoju;
6) Wydziału Infrastruktury;
7) Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska;
8) Zespołu ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego;
9) Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
10) Zespołu Radców Prawnych.