Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie

Sekretarz Powiatu

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Agnieszka Drapsa Sekretarz Powiatu 0 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz Powiatu
Telefon
562 75 56
Obowiązki

1. Sekretarz Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Biura Samorządowego i Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego oraz Archiwum Zakładowego.
2. Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

1) nadzór nad starannym i terminowym wykonywaniem powierzonych mu zadań w Starostwie;
2) opracowanie projektów statutu powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz innych aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania Starostwa;
3) koordynacja terminowego i poprawnego przygotowania spraw, materiałów i informacji dla Starosty, Zarządu i Rady;
4) nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców powiatu;
5) nadzór nad dyscypliną pracy w Starostwie;
6) zapewnienie prawidłowej obsługi Zarządu i Rady;
7) koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum i konsultacji społecznych;
8) koordynacja wdrażania nowoczesnych metod pracy i zarządzania personelem w Starostwie;
9) nadzorowanie terminowości składania oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby do tego zobowiązane i zapewnienie warunków właściwego ich przechowywania;
10) koordynacja naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze;
11) koordynacja prac związanych z przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Starostwa;
12) analiza oświadczeń o prowadzonej przez pracowników działalności gospodarczej i informowanie Starosty o przypadkach prowadzenia zajęć tożsamych pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonywane są w ramach obowiązków służbowych wywołujących podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
13) zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa;
14) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi w Starostwie;
15) podpisywanie zakresów czynności pracownikom Starostwa;
16) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

3. Sekretarz Powiatu jest jednocześnie dyrektorem Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego.