Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie

Skarbnik Powiatu

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Agata Niemczyk Skarbnik Powiatu 0 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Skarbnik Powiatu
Telefon
562 75 06
Obowiązki

1. Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

1) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Powiatu oraz bieżąca analiza jego wykonywania;
2) nadzór nad opracowywaniem projektu uchwały budżetowej Powiatu i projektu wieloletniej prognozy finansowej;
3) nadzór nad prawidłowością sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
4) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu;
5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
7) prowadzenie rachunkowości, w tym opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w sprawie przyjętych zasad rachunkowości;
8) organizowanie zasad obiegu dokumentów księgowych;
9) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników.

2. Skarbnik Powiatu jest jednocześnie dyrektorem Wydziału Budżetu i Finansów.