Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska

Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Chełmie pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm
Data ogłoszenia
2020-07-01
Termin składania dokumentów
2020-07-13
Wymagane wykształcenie

Wyższe: studia magisterskie o specjalności administracja publiczna, rolnictwo.

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;
2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) Nieposzlakowana opinia;
5) Doświadczenie zawodowe – co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.


2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym;
2) Znajomość ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
3) Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
4) Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
5) Znajomość przepisów ustawy reformujące administrację publiczną;
6) Znajomość programów komputerowych: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point;
7) Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, rozwiązywania problemów, samodzielność, praca zespołowa;
8) Umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy, zdolność działania pod presją czasu, wysoka kultura osobista, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność;
9) Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Zakres obowiązków

1) Prowadzenie postępowań administracyjnych, prowadzenie kontroli w terenie, przygotowywanie projektów pism i decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
2) Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za niezakończenie rekultywacji gruntów w określonym terminie;
3) Współpraca z radcą prawnym w sprawach dot. rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych;
4) Udział w realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chełmskiego oraz
w opracowaniu jego okresowych aktualizacji i sprawozdań z realizacji;
5) Zamieszczanie w publicznie dostępnym wykazie informacji o dokumentach wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
6) Przygotowywanie i udostępnianie informacji o środowisku, pobieranie opłat za wyszukiwanie i przygotowywanie informacji;
7) Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji;
8) Współpraca z innymi organami administracji samorządowej, rządowej i innymi jednostkami w zakresie rekultywacji gruntów;
9) Udział w komisjach przetargowych w zakresie zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu do ogłoszenia),
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru oraz klauzula informacyjna (w załączeniu do ogłoszenia),
9) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę Staroście Chełmskiemu na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy dla celu realizacji procesu naboru w Starostwie Powiatowym w Chełmie zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016. 119) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.
 

Warunki pracy

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) miejsce pracy – Starostwo Powiatowe w Chełmie, 22-100 Chełm, Plac  Niepodległości 1,       
3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
4) praca przy komputerze,
5) budynek wyposażony jest w windę.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył  6 %.


Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie, Plac Niepodległości 1, pokój 88 lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmie” w terminie do dnia 13 lipca 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa). Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi

1) kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną  poinformowani o terminie rozmowy,
2) osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie przy Placu Niepodległości 1.


Wybrany kandydat
Piotr Woźniak

Uzasadnienie wyboru
Starosta Chełmski informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmie, 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska został wybrany Pan Piotr Woźniak zamieszkały w miejscowości Staszyce. Uzasadnienie wyboru: Pan Piotr Woźniak spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie wykształcenie oraz ponad 2 letni staż pracy w administracji publicznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował bardzo dobrą znajomość ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wykazał się także znajomością Kodeksu postępowania administracyjnego jak również zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.
Piotr Woźniak

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Arciszewska
Dodano do BIP dnia 01-07-2020 12:09:43