Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

podinspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju

Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Chełmie pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm
Data ogłoszenia
2020-10-07
Termin składania dokumentów
2020-10-20
Wymagane wykształcenie

wyższe o specjalności administracja rządowa, samorządowa.

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;
2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) Nieposzlakowana opinia;
5) Doświadczenie zawodowe – co najmniej roczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej.


2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym;
2) Znajomość ustawy o finansach publicznych;
3) Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych;
4) Znajomość programów komputerowych: MS Office (Word, Excel), CorellDraw;
5) Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, rozwiązywania problemów, samodzielność, praca zespołowa;
6) Umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy, zdolność działania pod presją czasu, wysoka kultura osobista, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność;
7) Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Zakres obowiązków

1) Inicjowanie, planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi;
2) Opracowywanie strategii rozwoju powiatu, jej aktualizacja oraz monitorowanie realizacji strategii;
3) Przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków wraz z kompletnymi projektami o środki zewnętrzne;
4) Promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i zagranicą;
5) Prowadzenie monitoringu i bazy danych dotyczących możliwości inwestycyjnych na terenie powiatu;
6) Udział w przygotowywaniu materiałów zawierających dane (opis przedmiotu zamówienia, wyceny wartości zamówienia, projektu umowy, SIWZ, warunków do umowy, itp.) do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu spraw dotyczących wydziału;
7) Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie postępowań dotyczących pracy wydziału;
8) Przygotowywanie materiałów planistycznych do budżetu związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi;
9) Realizacja zadań związanych z zamówieniami publicznymi (szacowanie zamówień, rozeznanie rynku, sporządzanie wniosków o udzielenie zamówienia);
10) Współpraca z samorządami gmin, z fundacjami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami działającymi w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich celem poprawy infrastruktury powiatu;
11) Prowadzenie dokumentacji z zakresu współpracy i kontaktów zagranicznych;
12) Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych o powiecie;
13) Redagowanie  i zamieszczanie informacji dotyczących działań podejmowanych przez powiat w serwisie internetowym powiatu;
14) Przygotowywanie i przekazywanie mediom informacji dotyczących działań podejmowanych przez powiat;
15) Współdziałanie z mediami z zakresu promocji powiatu oraz współpracy zagranicznej;
16) Organizowanie kontaktów organów samorządu powiatowego z mediami.

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu do ogłoszenia),
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru oraz klauzula informacyjna (w załączeniu do ogłoszenia),
9) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę Staroście Chełmskiemu na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy dla celu realizacji procesu naboru w Starostwie Powiatowym w Chełmie zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016. 119) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.
 

Warunki pracy

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) miejsce pracy – Starostwo Powiatowe w Chełmie, 22-100 Chełm Plac  Niepodległości 1,       
3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
4) praca przy komputerze,
5) budynek wyposażony jest w windę.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu wrześniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył  6 %.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie, Plac Niepodległości 1, pokój 88 lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chełmie” w terminie do dnia 20 października 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa). 
Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi

1) kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani o terminie rozmowy,
2) osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie przy Placu Niepodległości 1.


Wybrany kandydat
Magdalena Semeniuk

Uzasadnienie wyboru
Starosta Chełmski informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmie, 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju została wybrana Pani Magdalena Semeniuk zamieszkała w Chełmie. Pani Magdalena Semeniuk spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie wykształcenie i ponad 3 letni staż pracy w administracji samorządowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobra znajomością wymaganych zagadnień w tym: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, znajomością przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych.
Magdalena Semeniuk

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Arciszewska
Dodano do BIP dnia 07-10-2020 13:37:43