Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

podinspektor w Biurze Starosty

Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Chełmie pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm
Data ogłoszenia
2020-09-11
Termin składania dokumentów
2020-09-24
Wymagane wykształcenie

wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) doświadczenie zawodowe –  dwu letni staż pracy na stanowisku dotyczącym spraw kadrowych.


2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym,
2) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.,
3) znajomość ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.,
5) znajomość Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r.,
6) praktyczna znajomość przepisów z zakresu wykonywanych zadań, w tym przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych.

 

 

 

Zakres obowiązków

 

 

 

1) prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy:
a) prowadzenie kart czasu pracy pracowników Starostwa w tym dokumentacji pracowniczej,
b) prowadzenie rejestru wyjść służbowych oraz rejestru wyjść prywatnych i odpracowań,
c) dowody obecności i absencji w pracy,
d) rozliczanie czasu pracy,
e) ustalanie i zmiana czasu pracy,
f) koordynacja czasu pracy w tym indywidualnego i skróconego czasu pracy,
2) prowadzenie ewidencji urlopów osób zatrudnionych:
a) wypoczynkowych, macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, okolicznościowych i bezpłatnych,
b) nadzór nad opracowywaniem planów urlopów wypoczynkowych przez dyrektorów wydziałów i ich realizacją,
3) sporządzanie świadectw pracy dla pracowników Starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz dokumentacji związanej z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
4) zbiór, weryfikacja, analiza oraz przekazywanie do Urzędu Skarbowego oświadczeńmajątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty w tym zamieszczanie oświadczeń na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa,
5) sporządzanie sprawozdań statystyczno-informacyjnych z zakresu zatrudniania pracowników w tym czasu pracy, badań popytu na pracę, planowania zatrudnienia,
6) udział w prowadzeniu rejestrów i przygotowywanie upoważnień do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty oraz do przeprowadzania kontroli,
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych normujące zagadnienia spraw kadrowych (zarządzenia, regulaminy),
8) udział w przeprowadzaniu okresowych kontroli z zakresu dyscypliny pracy w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu,
9) przygotowywanie dokumentacji Biura celem przekazania do Archiwum Zakładowego,
10) wykonywanie innych poleceń przełożonych dotyczących pracy zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

 

 

 

Wymagane dokumenty

 

 

 

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu do ogłoszenia),
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru oraz klauzula informacyjna (w załączeniu do ogłoszenia),
9) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę Staroście Chełmskiemu na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy dla celu realizacji procesu naboru w Starostwie Powiatowym w Chełmie zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016. 119) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.
 

 

 

 

Warunki pracy

 

 

 

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) miejsce pracy – Starostwo Powiatowe w Chełmie, 22-100 Chełm, Plac  Niepodległości 1,       
3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
4) praca przy komputerze,
5) budynek wyposażony jest w windę.

 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

 

 

 

w miesiącu sierpniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył  6 %.

 

 

 

Miejsce składania dokumentów

 

 

 

dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie, Plac Niepodległości 1, pokój 88 lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Starosty Starostwa Powiatowego w Chełmie” w terminie do dnia 24 września 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa).
Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Uwagi

1) kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani o terminie rozmowy,
2) osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie przy Placu Niepodległości 1.


Wybrany kandydat
Alicja Wacewicz

Uzasadnienie wyboru
Starosta Chełmski informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmie, 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Biurze Starosty została wybrana Pani Alicja Wacewicz zamieszkała w miejscowości Sawin. Uzasadnienie wyboru: Pani Alicja Wacewicz spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie wykształcenie, na swoim kącie ma także wiele szkoleń niezbędnych do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku i ponad 4 letni staż pracy w administracji samorządowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobra znajomością wymaganych zagadnień w tym: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, znajomością Kodeksu pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także znajomością przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych.
Alicja Wacewicz

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Arciszewska
Dodano do BIP dnia 11-09-2020 10:57:27