Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

inspektor nadzoru budowlanego

Symbol oferty
161791
Jednostka ogłaszająca
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmie
Data ogłoszenia
2014-07-21
Termin składania dokumentów
2014-08-05
Wymagane wykształcenie
średnie budowlane
Wymagania związane ze stanowiskiem
uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
znajomość ustawy prawo budowlane, kpa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
umiejętność obsługi komputera
komunikatywność
umiejętność analitycznego myślenia
Zakres obowiązków
prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych
prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych
prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
prowadzenie kontroli obowiązkowych
Wymagane dokumenty
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopia dowodu osobistego
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
kopia prawa jazdy
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Warunki pracy
praca w urzędzie
wyjazdy kontrolne na terenie powiatu chełmskiego
wyjazdy szkoleniowe
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Miejsce składania dokumentów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm
Uwagi
Kandydaci spełniający wymagania podstawowe i zakwalifikowani do dalszej części naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie testu wiedzy lub rozmowie kwalifikacyjnej

Wybrany kandydat
Janusz Krzywicki, zam. Chełm

Janusz Krzywicki, zam. Chełm

Grażyna Bedlińska, zam. Rejowiec Fabr.

Mieczysław Derkacz, zam. Chełm

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Marzena Pomiankiewicz
Dodano do BIP dnia 26-08-2014 11:04:16