Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Chełmie

Data ogłoszenia
2020-08-12
Termin składania ofert
2020-08-20 10:00
Treść

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych, w tym poleconych i rejestrowanych o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm w wymiarach:
maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu – 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,
minimalnych – przesyłek listowych strony adresowej – 90x140 mm; w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu 170 mm , stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy,  przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm, w obrocie krajowym i zagranicznym.
Przedmiot zamówienia obejmuje także zwrot do siedziby Zamawiającego zgodnie z adresem nadania przesyłki, niedoręczonych przesyłek pocztowych niezwłocznie po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania z podaniem przyczyn zwrotu, w rozumieniu ustawy  z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2020, poz. 1041) na potrzeby Zamawiającego.
Miejsce świadczenia usług pocztowych – Starostwo Powiatowe w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Plac Niepodległości 1.
Przez przesyłki listowe, będące przedmiotem zamówienia, rozumie się przesyłki listowe:
a) zwykłe: przesyłki nierejestrowane, niebędące przesyłką najszybszej kategorii – okres realizacji do 5 dni roboczych w obrocie krajowym i do 7 dni w obrocie zagranicznym  (dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki pocztowej),
b) priorytetowe: przesyłki najszybszej kategorii – okres realizacji do 3 dni roboczych w obrocie krajowym i do 4 dni w obrocie zagranicznym (dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki pocztowej),
c) polecone: przesyłki rejestrowane, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d) rejestrowane: przesyłki przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Informacje i dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są na platformie przetargowej pod linkiem:
https://zamowienia.powiatchelmski.pl/#/offer/postepowanie/OG.272.1.38.2020_/Świadczenie_usług_pocztowych_w_obrocie_krajowym_i_zagranicznym

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Artur Gizadodano do BIP dnia 12-08-2020 12:28:12