Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów

Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Chełmie pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm
Data ogłoszenia
2020-06-29
Termin składania dokumentów
2020-07-13
Wymagane wykształcenie

wyższe o kierunku: ekonomia, zarządzanie, rachunkowość, finanse, matematyka

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) doświadczenie zawodowe – min. 6 m-cy pracy w jednostkach administracji samorządowej.


2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
2) znajomość ustawy o finansach publicznych,
3) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
4) znajomość ustawy o rachunkowości,
5) znajomość rozporządzeń w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
6) znajomość ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
7) znajomość przepisów ustawy reformujące administrację publiczną,
8) znajomość programów komputerowych: MS Office (Word, Exel),
9) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, rozwiązywania problemów, samodzielność, praca zespołowa,
10)  umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy, zdolność działania pod presją czasu, wysoka kultura osobista, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność,
11)  umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Zakres obowiązków

1) Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT dla starostwa Powiatowego w Chełmie
w celu rozliczania podatku od towarów i usług;
2) Sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT 7 dla Starostwa Powiatowego w Chełmie;
3) Sporządzanie jednolitego pliku kontrolnego VAT dla Starostwa Powiatowego w Chełmie;
4) Kontrola i pod względem formalnym i rachunkowym wystawianych faktur sprzedaży towarów i usług;
5) Ustalenie procentowego wskaźnika struktury do odliczania podatku VAT naliczonego (prewspółczynnika i współczynnika);
6) Dekretowanie, poprzez zakwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych
i wskazanie miesiąca oraz wprowadzenie do systemu komputerowego dowodów księgowych dotyczących operacji podlegających ewidencji pozabilansowej, w tym prowadzenie ewidencji analitycznej;
7) Wystawienie dowodów PK dotyczących księgowań wynikających z zakresu czynności;
8) Sprawdzanie raportów kasowych oraz bankowych z rachunku wydzielonego dla wydatków;
9) Sprawdzanie prawidłowości przelewów wygenerowanych przez pracownika odpowiedzialnego za regulowanie zobowiązań pod kątem ich zdolności z dowodem zatwierdzonym do wypłaty;
10) Obsługa rachunkowo-finansowa zadań w zakresie wydatków, w tym w szczególności:
- sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych będących podstawą do dokonania wydatku,
- sporządzanie not księgowych na kary umowne wynikające z umów w zakresie zamówień publicznych,
- sporządzanie dowodów PK na zaangażowanie wydatków na podstawie umów długo terminowych.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu do ogłoszenia),
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,
5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru oraz klauzula informacyjna (w załączeniu do ogłoszenia),
9) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę Staroście Chełmskiemu na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy dla celu realizacji procesu naboru w Starostwie Powiatowym w Chełmie zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016. 119) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych”.
 

Warunki pracy

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) miejsce pracy – Starostwo Powiatowe w Chełmie, 22-100 Chełm Plac  Niepodległości 1,       
3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
4) praca przy komputerze,
5) budynek wyposażony jest w windę.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu maju 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył  6 %.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie, Plac Niepodległości 1, pokój 88 lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Chełmie” w terminie do dnia 13 lipca 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa).
Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi

1) kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną  poinformowani
o terminie rozmowy;
2) osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane;
3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie przy Placu Niepodległości 1.


Wybrany kandydat
Monika Porębska-Wójcik

Uzasadnienie wyboru
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Starosta Chełmski informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmie, 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów została wybrana Pani Monika Porębska-Wójcik zamieszkała w miejscowości Olchowiec Kolonia. Uzasadnienie wyboru: Pani Monika Porębska-Wójcik spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie wykształcenie oraz ponad 4 letni staż pracy w administracji samorządowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobra znajomością wymaganych zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o rachunkowości, a także zaprezentowała bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego.
Monika Porębska-Wójcik

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Arciszewska
Dodano do BIP dnia 29-06-2020 14:47:14