Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

podinspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju

Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Data ogłoszenia
2020-09-07
Termin składania dokumentów
2020-09-18
Wymagane wykształcenie

wyższe o specjalności administracja rządowa, samorządowa lub dziennikarstwo.

Wymagania związane ze stanowiskiem

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;
2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) Nieposzlakowana opinia;
5) Doświadczenie zawodowe – co najmniej roczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej.


2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym;
2) Znajomość ustawy o finansach publicznych;
3) Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych;
4) Znajomość programów komputerowych: MS Office (Word, Excel), CorellDraw;
5) Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, rozwiązywania problemów, samodzielność, praca zespołowa;
6) Umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy, zdolność działania pod presją czasu, wysoka kultura osobista, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność;
7) Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

 

 

 

Zakres obowiązków

 

 

 

1) Opracowywanie strategii rozwoju powiatu, jej aktualizacja oraz monitorowanie realizacji strategii;
2) Promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą;
5) Prowadzenie monitoringu i bazy danych dotyczących możliwości inwestycyjnych na terenie powiatu;
6) Udział w przygotowywaniu materiałów zawierających dane (opis przedmiotu zamówienia, wyceny wartości zamówienia, projektu umowy, SIWZ, warunków do umowy, itp.) do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu spraw dotyczących wydziału;
7) Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie postępowań dotyczących pracy wydziału;
8) Współpraca z samorządami gmin, z fundacjami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami działającymi w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich celem poprawy infrastruktury powiatu;
9) Prowadzenie dokumentacji z zakresu współpracy i kontaktów zagranicznych;
10) Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych o powiecie;
11) Redagowanie  i zamieszczanie informacji dotyczących działań podejmowanych przez powiat w serwisie internetowym powiatu;
12) Przygotowywanie i przekazywanie mediom informacji dotyczących działań podejmowanych przez powiat;
13) Współdziałanie z mediami z zakresu promocji powiatu oraz współpracy zagranicznej;
14) Organizowanie kontaktów organów samorządu powiatowego z mediami;
15) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chełmie;
16) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i alternatywnej;
17) Monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Chełmie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
18) Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Chełmie oraz publikacja go na stronie internetowej.


 

 

 

Wymagane dokumenty

 

 

 

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu do ogłoszenia),
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru oraz klauzula informacyjna (w załączeniu do ogłoszenia),
9) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę Staroście Chełmskiemu na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy dla celu realizacji procesu naboru w Starostwie Powiatowym w Chełmie zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016. 119) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.
 

 

 

 

Warunki pracy

 

 

 

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) miejsce pracy – Starostwo Powiatowe w Chełmie, 22-100 Chełm Plac  Niepodległości 1,       
3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
4) praca przy komputerze,
5) budynek wyposażony jest w windę.

 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

 

 

 

W miesiącu sierpniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył  6 %.

 

 

 

Miejsce składania dokumentów

 

 

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie, Plac Niepodległości 1, pokój 88 lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chełmie” w terminie do dnia 18 września 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa).
Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Uwagi

 

 

 

1) kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani o terminie rozmowy,
2) osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie przy Placu Niepodległości 1.

 

 

 


Wybrany kandydat
Sylwia Kędzierawska

Uzasadnienie wyboru
Pani Sylwia Kędzierawska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie wykształcenie, na swoim koncie ma także wiele szkoleń niezbędnych do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku i ponad 2 letni staż pracy w administracji samorządowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością wymaganych zagadnień w tym: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych a także znajomością przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych.
Sylwia Kędzierawska

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Arciszewska
Dodano do BIP dnia 07-09-2020 14:23:12